ใบสมัครออนไลน์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

 ขั้นตอนการกรอกใบสมัคร

ขั้นตอนการสมัครเข้าเป็นนักเรียนพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ปีการศึกษา 2555

ขั้นตอนที่ 1: กรอกข้อมูลการสมัคร

1. คลิกที่ปุ่ม [ดำเนินการต่อคลิกที่นี่] เพื่อสมัครสอบ

2. กรอกข้อมูลลงใน "แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์" ให้ครบถ้วนและถูกต้อง เมื่อกรอกครบถ้วนแล้วคลิกปุ่ม [Submit]
(ส่วนข้อมูลคะแนนวิชาการจะเปิดให้ผู้สมัครเข้ามากรอกในระบบอีกครั้งระหว่างวันที่ 1-10 เมษายน 2555)

3. จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูลที่ท่านได้กรอกไว้ใน "แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์" กรุณาตรวจทานข้อมูลของท่านว่าครบถ้วนและถูกต้อง

 + กรณีที่ข้อมูลของท่านถูกต้องและครบถ้วนแล้วกดปุ่ม [ส่งใบสมัคร]
 +
กรณีที่ท่านต้องการแก้ไขข้อมูล คลิกปุ่ม [แก้ไข] จากนั้นระบบจะแสดง "แบบฟอร์มใบสมัคร" เพื่อให้ท่านแก้ไขข้อมูลอีกครั้ง
    (สำหรับโปรแกรมที่ไม่สนับสนุนท่านอาจจะต้องกรอกข้อมูลใหม่อีกครั้ง)

 

ขั้นตอนที่ 2: พิมพ์ใบชำระเงินค่าสมัครและชำระเงิน

1. คลิกปุ่ม [สั่งพิมพ์ใบตรวจสอบข้อมูลและใบชำระเงิน] ระบบจะแสดงหน้าเว็บที่มีข้อมูลของท่านตามที่ท่านกรอก และแบบฟอร์มชำระเงิน

  + หากท่านต้องการพิมพ์เอกสาร หรือต้องการชำระเงินผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคาร กรุณาคลิกปุ่ม [พิมพ์]
  + หากท่านต้องการบันทึกเอกสาร กรุณาคลิกปุ่ม [บันทึก]
  + หรือหากท่านไม่ต้องการดำเนินการใดๆ กรุณากดปุ่ม [กลับหน้าหลัก]

2. ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครแล้ว แต่ไม่สามารถพิมพ์หรือบันทึกใบสมัครได้ในครั้งแรก ท่านสามารถพิมพ์ หรือบันทึกใบสมัครได้ในภายหลัง
(เฉพาะผู้ที่คลิกปุ่มส่งใบสมัครแล้วเท่านั้น) โดยเข้ามาที่เว็บเพจ จากนั้นคลิกเมนู "พิมพ์ใบชำระเงิน" ที่เมนูด้านซ้ายโดยกรอก
เลขที่บัตรประชาชน และรหัสที่แสดงในหน้าเว็บเพื่อพิมพ์ใบชำระเงิน

3. นำแบบฟอร์มการชำระเงินค่าสมัคร (350 บาท) ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ระหว่างวันที่ 9 มกราคม - 2 เมษายน 2555

 

ขั้นตอนที่ 3 : ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน (หลังจากชำระเงินไปแล้ว 5 วันทำการ) 

ผู้สมัครสามารถเข้ามาตรวจสอบสถานะการชำระเงินได้ที่หน้าเว็บ http://job.rtncn.ac.th  โดยระบบจะแสดง "เลขที่ผู้สมัคร" (เลข 9 หลัก เพื่อแสดงสถานะการชำระเงิน)  ที่มุมขวาด้านบนของใบสมัคร หลังจากที่ผู้สมัครชำระเงินไปแล้ว 5 วันทำการ  เช่น ถ้าชำระเงินวันที่ 10 มกราคม 2555 จะตรวจสอบการชำระเงินได้ในวันที่ 17 มกราคม 2555 (เว้นวันหยุดราชการ 2 วัน) ถ้าชำระเงินเกินจากวันที่ 10 มกราคม 2555 ให้นับวันเลื่อนออกไป

  + เข้าสู่เว็บ http://job.rtncn.ac.th/
  + คลิกปุ่ม [ตรวจสอบการชำระเงิน]
  + พิมพ์เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน และรหัสที่แสดงในหน้าเว็บ
  + คลิกปุ่ม [ค้นหา]
  + คลิกที่เลขชำระเงิน
  + จากนั้นระบบจะแสดงใบสมัครที่มี "เลขที่ผู้สมัคร" (เลข 9 หลัก เพื่อแสดงสถานะการชำระเงิน) ที่มุมขวาด้านบนของใบสมัคร

 

ขั้นตอนที่ 4: กรอกข้อมูลคะแนนวิชาการ (ระหว่างวันที่ 1-10 เมษายน 2555)

ผู้สมัครที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว สามารถเข้ามากรอกข้อมูลคะแนนวิชาการได้ที่เว็บ http://job.rtncn.ac.th

  + เข้าสู่เว็บ http://job.rtncn.ac.th/
  + คลิกปุ่ม [คะแนนวิชาการ]
  + พิมพ์เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน และรหัสที่แสดงในหน้าเว็บ
  + คลิกปุ่ม [ค้นหา]
  + คลิกที่เลขชำระเงิน
  + จากนั้นระบบจะแสดงใบสมัครของท่าน
  + กรอกข้อมูลคะแนนวิชาการในช่องที่กำหนดให้ถูกต้อง ครบถ้วนตรงกับหลักฐาน       
     #
GPAX  6 ภาคเรียน
     # GAT  และ password,  PAT2 และ password  (คะแนน ปี 2554-2555 ที่ดีที่สุด) 
     #
O-NET ทุกรหัสวิชา (คะแนน ปี 2554-2555 ที่ดีที่สุด) 
  + จากนั้นคลิกปุ่ม  [Submit] 
  + ตรวจสอบข้อมูลคะแนนวิชาการที่ท่านกรอกให้ถูกต้องครบถ้วน 
     # กรณีที่ท่านต้องการแก้ไขข้อมูล คลิกปุ่ม [แก้ไข] จากนั้นระบบจะแสดง "แบบฟอร์มใบสมัคร" เพื่อให้ท่านแก้ไขข้อมูลอีกครั้ง 
        เมื่อแก้ไขและตรวจทานข้อมูลดีแล้ว คลิกปุ่ม [ต่อไป]  และ คลิกปุ่ม [ส่งใบสมัคร] 
     # กรณีที่ท่านไม่ต้องการแก้ไขข้อมูลให้คลิกปุ่ม [ส่งใบสมัคร] (ประกอบด้วยข้อมูลผู้สมัครและคะแนนวิชาการ) หากท่านคลิกปุ่ม
        ส่งใบสมัคร แล้วท่านจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีก

 

ขั้นตอนที่ 5 : พิมพ์ใบสมัคร

หลังจากส่งใบสมัครที่สมบูรณ์ เรียบร้อยแล้วผู้สมัครจะต้องเก็บใบสมัครที่สมบูรณ์ไว้เป็นหลักฐานการสมัครต่อไป โดยใบสมัครจะแสดง ข้อมูลที่ผู้สมัครกรอกไว้ และ ?เลขประจำตัวผู้สมัคร? (เป็นเลข 4 หลัก  เช่น 0001 หรือ 1024 เป็นต้น) ที่มุมขวาด้านบน 

  + หากท่านต้องการพิมพ์เอกสาร กรุณาคลิกปุ่ม [พิมพ์]
  + หากท่านต้องการบันทึกเอกสาร กรุณาคลิกปุ่ม [บันทึก]
  + หรือหากท่านไม่ต้องการดำเนินการใดๆ กรุณากดปุ่ม [กลับหน้าหลัก]

ในกรณีที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลผู้สมัครและข้อมูลคะแนนวิชาการเรียบร้อยแล้ว  แต่ไม่สามารถพิมพ์ หรือบันทึกได้ในครั้งแรก ผู้สม้ครสามารถพิมพ์หรือบันทึกใบสมัครที่สมบูรณ์ได้โดย

  + เข้าสู่เว็บ http://job.rtncn.ac.th/
  + คลิกปุ่ม [คะแนนวิชาการ]
  + พิมพ์เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน และรหัสที่แสดงในหน้าเว็บ
  + คลิกปุ่ม [ค้นหา]
  + คลิกที่เลขชำระเงิน
  + จากนั้นระบบจะแสดงใบสมัครของท่าน ท่านสามารถเลือก
พิมพ์ หรือ บันทึกได้

 

ขั้นตอนที่ 6 : ส่งหลักฐานการสมัคร

เมื่อผู้สมัครสั่งพิมพ์ใบสมัคร ที่มีเลขประจำตัวผู้สมัคร ลงลายมือชื่อผู้สมัครด้านล่าง พร้อมติดภาพถ่าย 1 ภาพ ขนาด 1 นิ้ว ที่มุมซ้ายด้านบนให้ผู้สมัครส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ภายในวันที่ 11 เมษายน 2555  โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ ได้แก่

  1. ใบสมัคร ที่มีเลขประจำตัวผู้สมัคร (เป็นเลข 4 หลัก  เช่น 0001 หรือ 1024 เป็นต้น) ลงลายมือชื่อผู้สมัครพร้อมติดภาพถ่าย 1 ภาพ ขนาด 1 นิ้ว ที่มุมซ้ายด้านบน และลงลายมือชื่อผู้สมัครด้านล่าง 
  2. สำเนาบัตรประชาชน  เขียนชื่อ-นามสกุล  เลขประจำตัวผู้สมัคร  ที่มุมขวาด้านบนของสำเนาเอกสาร  พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  3. หลักฐานคะแนนวิชาการ :  GPAX  6 ภาคเรียน , GAT ,  PAT2 และ O-NET ทุกรหัสวิชา ตามที่ได้กรอกไว้ในใบสมัคร โดยทำสำเนาเอกสารหลักฐานคะแนนวิชาการ เขียนชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวผู้สมัคร ที่มุมขวาด้านบนของสำเนาเอกสารทุกฉบับ พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

      ส่งเอกสารหลักฐานการสมัครไปที่

      วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ 
        เลขที่ 504/57  ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน
        แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

        วงเล็บที่ด้านบนของซองเอกสารว่า   "รับสมัคร เลขที่....."
        เช่น  "รับสมัคร เลขที่ 1024" (เลขที่ หมายถึง เลขประจำตัวผู้สมัคร) 

 

ข้อควรระวัง

  1. ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียว กรุณาตรวจสอบข้อมูลของท่านให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนคลิกปุ่ม [ส่งใบสมัคร]
  2. ท่านสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น
  3. ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครฯ
      และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงกับความเป็นจริง
          
           วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ  จะไม่รับผิดชอบกรณีที่ผู้สมัครมีคุณสมบัตไม่ครบตามที่กำหนด  ไม่ปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอนการสมัคร  กรอกข้อมูลในใบสมัครไม่ครบถ้วน  ไม่ถูกต้อง อันทำให้เสียสิทธิ์ในการสมัครเข้าเป็นนักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ และจะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

  4. การกรอกข้อมูลในใบสมัคร  จะต้องตรวจทานให้ถูกต้องและสมบูรณ์ก่อนที่จะส่งใบสมัคร  เพราะจะไม่สามารถกลับมาแก้ไขข้อมูลได้อีก
      หากข้อมูลผิดพลาดอันเกิดจากการกรอกข้อมูล จะถือว่าใบสมัครนั้นเป็นโมฆะ
  5.
ชื่อ-นามสกุล และเลขประจำตัวประชาชน ที่ใช้ในการสมัครจะต้องเป็นชื่อ-นามสกุล
      และเลขประจำตัวประชาชนที่ตรงกับในบัตรประจำตัวประชาชน
  6.
ก่อนส่งใบสมัครกรุณาตรวจสอบเลขประจำตัวประชาชนให้ถูกต้อง  เพราะ จะใช้เลขประจำตัวประชาชนเป็นเลขอ้างอิงตลอดกระบวนการสมัคร
  7.
เมื่อได้หมายเลขประจำตัวผู้สมัครแล้ว ให้ผู้สมัครอ่านรายละเอียดในระเบียบการสมัครให้ครบถ้วน   เพื่อให้สามารถปฏิบัติตาม
       ขั้นตอน  การสมัครได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์

 

Copyright (c) 2012 Internet Thailand PCL
 


** กรุณาใช้โปรแกรม Internet Explorer (IE) ในการสมัครเท่านั้น **